අපේ රටේ අධ්‍යාපනය ක්‍රමයෙනුත් ජාතිවාදී ලෙස අපි බෙදනවා நம்நாட்டின் கல்வி முறை இனவாதத்திற்கு நீர் ஊற்றுகின்றது-சட்டத்தரணி சப்ரி Reviewed by Momizat on . https://www.facebook.com/ceylonleaks.lk/videos/1436880133026422/ https://www.facebook.com/ceylonleaks.lk/videos/1436880133026422/ Rating: 0

අපේ රටේ අධ්‍යාපනය ක්‍රමයෙනුත් ජාතිවාදී ලෙස අපි බෙදනවා நம்நாட்டின் கல்வி முறை இனவாதத்திற்கு நீர் ஊற்றுகின்றது-சட்டத்தரணி சப்ரி

අපේ රටේ අධ්‍යාපනය ක්‍රමයෙනුත් ජාතිවාදී ලෙස අපි බෙදනවා

Posted by ceylon.com on Monday, 31 July 2017

Clip to Evernote

© 2015-2017 Powered by Sri Lankan Echo

Scroll to top