වැල්ලම්පිටිය ප්‍රදෙශයැ කොටුවිල ගාමිණී විදූහළේට වීද්දීයාගාරය! Reviewed by Momizat on . පසු ගිය වසරේ ගං වතුරින් ආපදාවට ලක්වුනු වැල්ලම්පිටිය ප්‍රදෙශයැ කොටුවිල ගාමිණී විදූහළේ වීද්දීයාගාරය සමස්ත ලංකා ඉස්ලාමිය විද්වතුන්ගේ සංගමය මුස්ලිම් එඊඩ් සංවිදානය ස පසු ගිය වසරේ ගං වතුරින් ආපදාවට ලක්වුනු වැල්ලම්පිටිය ප්‍රදෙශයැ කොටුවිල ගාමිණී විදූහළේ වීද්දීයාගාරය සමස්ත ලංකා ඉස්ලාමිය විද්වතුන්ගේ සංගමය මුස්ලිම් එඊඩ් සංවිදානය ස Rating: 0

වැල්ලම්පිටිය ප්‍රදෙශයැ කොටුවිල ගාමිණී විදූහළේට වීද්දීයාගාරය!

වැල්ලම්පිටිය ප්‍රදෙශයැ කොටුවිල ගාමිණී විදූහළේට වීද්දීයාගාරය!

පසු ගිය වසරේ ගං වතුරින් ආපදාවට ලක්වුනු වැල්ලම්පිටිය ප්‍රදෙශයැ කොටුවිල ගාමිණී විදූහළේ වීද්දීයාගාරය සමස්ත ලංකා ඉස්ලාමිය විද්වතුන්ගේ සංගමය මුස්ලිම් එඊඩ් සංවිදානය සමග එකාබත වි මිල්ලි 1.5 වැයකරමින් ප්‍රතිසංස්කරණය කර 31 වන සඳුදා විදුකල්පදිතුමා වේත නිල වශයන් ලබා දුන්නා….

கடந்த வருடம் வெள்ள அனர்த்தத்தில் பாதிக்கப்பட்ட வெல்லம்பிட்டிய-கொட்டுவில காமினி வித்தியாலயத்தின் விஞ்சான ஆய்வு கூடத்தை சுமார் 1.5 மில்லியன் ரூபா செலவில் அகில இலங்கை ஜம்மியத்துல் உலமா சபையும் ,முஸ்லிம் எயிட் இலங்கை நிறுவனமும் இணைந்து புனர் நிர்மாணம் செய்து நேற்று(31) திங்கள்கிழமை பாடசாலை அதிபரிடம் உத்தியோகபூர்வமாக கையளித்தனர்.

Clip to Evernote

© 2015-2017 Powered by Sri Lankan Echo

Scroll to top