ஜப்பானியப் பேரரசர் காலமாகும்வரைப் பதவியில் இருக்க வேண்டியவர் பதவி விலக ஆலோசனை ! Reviewed by Momizat on .     ஜப்பானிப் பேரரசர் Akihito, பதவியிலிருந்து விலகுவது குறித்து கலந்தாலோசிக்க இன்று வல்லுநர்க் குழு ஒன்று அந்த விவகாரத்தின் தொடர்பில் சிறப்புச் சட்டம் ஒன்றை அமை     ஜப்பானிப் பேரரசர் Akihito, பதவியிலிருந்து விலகுவது குறித்து கலந்தாலோசிக்க இன்று வல்லுநர்க் குழு ஒன்று அந்த விவகாரத்தின் தொடர்பில் சிறப்புச் சட்டம் ஒன்றை அமை Rating: 0

ஜப்பானியப் பேரரசர் காலமாகும்வரைப் பதவியில் இருக்க வேண்டியவர் பதவி விலக ஆலோசனை !

ஜப்பானியப் பேரரசர் காலமாகும்வரைப் பதவியில் இருக்க வேண்டியவர்  பதவி விலக ஆலோசனை !

ஜப்பானிப் பேரரசர் Akihito, பதவியிலிருந்து விலகுவது குறித்து கலந்தாலோசிக்க இன்று வல்லுநர்க் குழு ஒன்று

அந்த விவகாரத்தின் தொடர்பில் சிறப்புச் சட்டம் ஒன்றை அமைக்க வேண்டும் எனப் பரிந்துரைக்கப்படவுள்ளது.

பழங்காலத்தில் அதுபோன்ற சம்பவங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறதா என்றும் ஆராயப்படும். தற்போதைய நிலைமைக்கு அவை உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

கடந்த ஆண்டு, பேரரசர் Akihito, சுகாதாரப் பிரச்சினைகளால் தமது சிம்மாசனத்தை விட்டுக்கொடுக்க விரும்புவதாக அறிவித்திருந்தார்.

ஜப்பானியப் பேரரசர் காலமாகும்வரைப் பதவியில் இருக்க வேண்டும் என்பது ஜப்பானியச் சட்டம். எனினும், 1817ஆம் ஆண்டில், பேரரசர் ஒருவர் முன்கூட்டியே தமது அதிகாரத்தை கைவிட்டுள்ளார்.

Clip to Evernote

© 2015-2017 Powered by Sri Lankan Echo

Scroll to top